Skyline_7806-06-Horizon-grays-beiges-eurobac-plank-nylon